Warunki Korzystania

Przegląd

Ta strona jest obsługiwana przez SMSWORDS LLC. W całym serwisie terminy „SMSwords”, „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do SMSWORDS LLC. SMSWORDS LLC oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień podanych tutaj.

Warunki na tej stronie dotyczą zarówno użytkowników standardowej usługi SMSwords, jak i programistów korzystających z interfejsu programowania aplikacji („API”).

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. MOGŁY BYĆ WPROWADZONE ZMIANY OD TWOJEJ OSTATNIEJ WIZYTY NA TEJ STRONIE. KORZYSTAJĄC Z TEJ USŁUGI (RÓWNIEŻ ZWANEJ „WITRYNĄ”) ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB ZA POMOCĄ API, OZNACZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ, ZROZUMIAŁE I ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, PROSZĘ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z TEJ USŁUGI. ZGADZASZ SIĘ WŁĄCZYĆ TE ZASADY DO SWOICH WŁASNYCH PRODUKTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POCHODZĄCE Z USŁUG SMSwords I ZWIĄZANYCH Z NAMI ZASAD ORAZ ZAPEWNIĆ, ŻE TWOI KLIENCI PRZESTRZEGAJĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

SMSwords zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zmiany niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej SMSwords. Musisz odwiedzać tę stronę, aby regularnie przeglądać aktualne Warunki użytkowania. Dalsze korzystanie z usługi po jakichkolwiek zmianach w Warunkach użytkowania oznacza pełną akceptację tych zmian.

Zgadzasz się na Politykę prywatności opisaną na jej własnej stronie i zgadzasz się zmusić każdego, kto korzysta z Twojego konta, do przestrzegania praktyk marketingowych opartych na pozwoleniach poszanowanie Polityki prywatności opisanej na jej własnej stronie i zgodnie z wymogami prawa. Zgadzasz się wziąć pełną odpowiedzialność i zaakceptować konsekwencje prawne wszelkich działań podjętych przez każdego, kto korzysta z Twojego konta.

Zasady dopuszczalnego użytkowania

Zgadzasz się na Politykę prywatności opisaną na jej własnej stronie i zgadzasz się zmusić każdego, kto korzysta z Twojego konta, do przestrzegania praktyk marketingowych opartych na pozwoleniach poszanowanie Polityki prywatności opisanej na jej własnej stronie i zgodnie z wymogami prawa. Zgadzasz się wziąć pełną odpowiedzialność i zaakceptować konsekwencje prawne wszelkich działań podjętych przez każdego, kto korzysta z Twojego konta.

SMSwords może, według własnego uznania, ustalić, czy naruszasz Zasady dopuszczalnego użytkowania. Jej usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. Korzystanie z usług w sposób nielegalny, obraźliwy lub w jakikolwiek inny sposób, który zakłóca lub ogranicza korzystanie z usług i korzystanie z nich przez innych, jest zabronione.

Poniższa lista zawiera przykłady nielegalnego, obraźliwego, zakłócającego lub w inny sposób niedopuszczalnego lub niewłaściwego korzystania z usług. Ta lista jest podana jako przykład i nie powinna być uważana za wyczerpującą.

 • Niekorzystny wpływ na dostępność, niezawodność lub stabilność usług SMSwords.
 • Uruchamianie lub ułatwianie, celowo lub nieumyślnie, ataku typu „odmowa usługi” na którąkolwiek z usług SMSwords.
 • Próba obejścia lub złamania jakiegokolwiek mechanizmu bezpieczeństwa w którejkolwiek z usług lub korzystania z usług w jakikolwiek inny sposób, który stanowi zagrożenie bezpieczeństwa lub usługi dla SMSwords , każdemu użytkownikowi naszych usług lub któremukolwiek z naszych lub ich odpowiednich klientów.
 • Testowanie lub inżynieria wsteczna usług w celu znalezienia ograniczeń, luk w zabezpieczeniach lub ominięcia możliwości filtrowania.
 • Korzystanie z usług w jakikolwiek sposób, który może narazić SMSwords lub jakąkolwiek stronę trzecią na odpowiedzialność, szkody lub niebezpieczeństwo.
 • Korzystanie z usług w jakikolwiek sposób, który narusza wszelkie obowiązujące zasady lub wymagania stron trzecich, które SMSwords przekazała klientowi.
 • Korzystanie z usług w sposób naruszający wytyczne Mobile Marketing Association i/lub najlepsze praktyki, wytyczne operatorów lub jakiekolwiek inne standardy branżowe.
 • Angażowanie się w oszustwa dotyczące Twojego konta.
 • Używanie jakiejkolwiek własności SMSwords lub znaku towarowego SMSwords lub praw autorskich innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszej umowie.
 • Przesyłanie wszelkich materiałów, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich, w tym między innymi znak towarowy, prawa autorskie lub prawa do reklamy lub w inny sposób narusza, narusza lub przywłaszcza prawa jakiejkolwiek strony trzeciej.
 • Korzystanie z usług w związku z napastliwymi wiadomościami tekstowymi (komercyjnymi lub innymi).
 • Oferowanie użytkownikom wszelkich usług ratunkowych. „Usługi ratunkowe” oznaczają usługi, które pozwalają użytkownikowi połączyć się z personelem służb ratunkowych lub punktami przyjmowania zgłoszeń o wypadkach.
 • Promowanie lub angażowanie się w nielegalne działania.
 • Angażowanie się w działania lub przekazywanie za pośrednictwem usług wszelkich informacji, które mogą być zniesławiające, zniesławiające lub w inny sposób złośliwe lub szkodliwe dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub dyskryminujące rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku.
 • Tworzenie fałszywej tożsamości lub sfałszowany identyfikator nagłówka/nadawcy lub inne próby wprowadzenia w błąd co do tożsamości nadawcy lub pochodzenia wiadomości za pomocą Twoje konto.
 • Przesyłanie wszelkich materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne złośliwe, szkodliwe lub szkodliwe programy.
 • Naruszenie lub ułatwienie naruszenia jakiegokolwiek prawa amerykańskiego lub zagranicznego dotyczącego przesyłania danych technicznych lub oprogramowania.
 • Zakłócanie lub zakłócanie sieci połączonych z usługami lub naruszanie przepisów, zasad lub procedur takich sieci.
 • Korzystanie z usług lub ich składników w sposób nieautoryzowany przez SMSwords.

Polityka dotycząca ochrony przed spamem

SMSwords może, według własnego uznania, ustalić, czy nie naruszasz niniejszych Zasad korzystania z funkcji antyspamowych. Jego usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek działań spamowych. Korzystanie z usług w spam, obraźliwe lub w jakikolwiek inny sposób, który zakłóca lub ogranicza korzystanie i czerpanie przyjemności z usług przez innych, jest zabronione.

 • Każde konto, które używa SMSwords do spamu, zostanie zawieszone bez powiadomienia. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś naruszył zasady, natychmiast powiadom nas, klikając tutaj. Wszelkie wykorzystane i niewykorzystane środki na reklamy mobilne nie zostaną zwrócone.

Zrzeczenie się gwarancji

SMSWORDS DOSTARCZA SWOJĄ USŁUGĘ I WSZELKIE ZWIĄZANE Z NAMI TREŚCI I MATERIAŁY NA PODSTAWIE „TAK JAK JEST”. Firma SMSWORDS I JEJ LICENCJODAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH. Z WYJĄTKIEM ZAKRESU ZAKAZANE PRZEZ PRAWO, SMSWORDS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZAPEWNIAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA, OGRANICZENIA OBROTU LUB WYKORZYSTANIA HANDLU. SMSWORDS NIE GWARANTUJE, ŻE JEJ USŁUGI LUB STRONA INTERNETOWA BĘDĄ DZIAŁAĆ ZGODNIE Z OPISEM, BĘDĄ NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB BEZ SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. CHOCIAŻ SMSWORDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA USŁUG LUB WITRYNY INTERNETOWEJ, SMSWORDS BĘDZIE PRÓBOWAĆ PRZEKIEROWANIE RUCHU INNĄ TRASĄ, JEŻELI TRASY PODSTAWOWE BĘDĄ WSPÓŁPRACUJĄCE Z TECHNIKAMI. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD NAS LUB OD JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG NIE STANOWIĄ GWARANCJI, KTÓRE NIE JEST WYRAŹNIE WYMIENIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Odszkodowanie

Niniejszym zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić firmę SMSwords i jej partnerów biznesowych lub technologicznych, twórców technologii, zewnętrznych dostawców, operatorów i dostawców, licencjodawców, funkcjonariuszy, dyrektorów, udziałowców, pracowników , dystrybutorów, odsprzedawców, podmiotów stowarzyszonych i agentów z tytułu wszelkich szkód, strat, zobowiązań, orzeczeń, grzywien, rozliczeń i wydatków (w tym między innymi kosztów i uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z lub w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działania, takie jak (i) jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, które, jeśli jest prawdziwe, stanowiłoby naruszenie niniejszej Agreement, (ii) korzystanie przez Ciebie z usługi SMSwords w sposób nieuprawniony przez niniejsze Warunki i/lub z naruszeniem obowiązujących ograniczeń zawartych w niniejszym dokumencie i/lub obowiązującego prawa, (iii) jakiekolwiek naruszenie prywatności lub przypuszczalne popełnienie spamu lub wysłane przez Ciebie podczas korzystania z usługi lub (iv) w inny sposób wynikają lub mają związek z korzystaniem z usługi. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że SMSwords ma prawo dochodzić i odzyskiwać wszystkie szkody wyrządzone przez Ciebie, gdy korzystasz z usługi w celach niezgodnych z prawem, w sposób niezgodny z prawem, w sposób naruszający prywatność SMSwords, dopuszczalne użycie, import, i/lub polityki antyspamowe i/lub w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Umowy oraz że takie szkody mogą obejmować, bez ograniczeń, szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, z tytułu pokrycia, uzależnienia i/lub szkody wtórne. Warunki tej sekcji będą obowiązywać po zakończeniu relacji z SMSwords.

Rozwiązanie

Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, powiadamiając Obsługę Klienta SMSwords. Brak aktywności na Twoim koncie nie powoduje automatycznego usunięcia konta. Rozumiesz i zgadzasz się, że SMSwords nie zwróci Ci żadnych wykorzystanych środków na reklamy mobilne.

SMSwords może wypowiedzieć niniejszą Umowę lub usługę, wyłączyć Twoje konto lub dezaktywować Twoje konto w każdym przypadku w dowolnym momencie z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. SMSwords nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich z powodu takiego rozwiązania lub działania. Jeśli Twoje konto nie zostało zlikwidowane i zostanie sklasyfikowane przez SMSwords jako nieaktywne przez co najmniej 90 dni, SMSwords ma prawo do trwałego usunięcia wszystkich danych Twojego konta bez możliwości odzyskania takich danych według własnego uznania.

Zabronione treści

Oprócz i bez ograniczania zasad dopuszczalnego użytkowania, SMSwords zabrania korzystania z usługi w jakikolwiek sposób oraz przez jakąkolwiek firmę, osobę lub podmiot, który:

 • Wykorzystuje treści erotyczne lub pornograficzne.
 • Zapewnia, sprzedaje lub oferuje sprzedaż któregokolwiek z następujących produktów/treści lub usług z nimi związanych: pornografia lub nielegalne produkty pornograficzne (takie jak czasopisma, filmy i oprogramowanie), usługi towarzyskie, nielegalne towary, narkotyki, przemyt narkotyków, pirackie programy komputerowe lub instrukcje, jak składać lub w inny sposób wytwarzać bomby lub inną broń albo wyroby tytoniowe.
 • Sprzedaje lub promuje wszelkie produkty lub usługi, które są niezgodne z prawem w miejscu, w którym treść jest publikowana lub odbierana.
 • Angażuje się w oszczercze, zniesławiające, skandaliczne, grożące, nękające działania.
 • publikuje wszelkie treści, które popierają, promują lub w inny sposób zachęcają do przemocy wobec jakichkolwiek rządów, organizacji, grup lub osób lub które zawierają instrukcje, informacje lub pomoc w powodowaniu lub przeprowadzanie takiej przemocy.

Treści objęte ograniczeniami

Oprócz i bez ograniczania swoich zasad dopuszczalnego użytkowania, SMSwords ogranicza korzystanie z usługi w dowolny sposób oraz przez jakąkolwiek firmę, osobę lub podmiot, który:

 • Promować lub tworzyć nielegalne działania (np. nielegalne narkotyki, phishing, terroryzm, działalność przestępczą, konkursy, piramidy lub listy łańcuszkowe)
 • Treści pornograficzne lub obsceniczne
 • Treści wyraźnie zawierające przemoc
 • Treści zniesławiające lub bluźniercze
 • treści dyskryminujące lub stanowiące mowę nienawiści, skierowane do jednostki lub grupy, oparte na rasie, płci, wyznaniu, narodowości pochodzenie, przynależność religijną, orientację seksualną lub język takiej osoby lub grupy;
 • Treść zawiera wirusy, robaki, uszkodzone pliki, pęknięcia lub inne materiały, które mają na celu lub mogą uszkodzić lub uniemożliwić działanie oprogramowania, sprzętu lub środków bezpieczeństwa midrugiej Strony, dowolnego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

Podziękowania

Z zastrzeżeniem warunków wymienionych w pozostałej części niniejszej Umowy, niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 • Z usługi można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem.
 • Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z niektórych funkcji może być niedozwolone zgodnie z prawem wszystkich jurysdykcji, a ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że masz wyłączną kontrolę prawną , odpowiedzialność i odpowiedzialność za zgodność z takimi przepisami.
 • Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub usunięte w minimalnym niezbędnym zakresie, aby niniejsza Umowa w przeciwnym razie pozostanie w pełnej mocy.
 • SMSwords i zgadzasz się, że niniejsza Umowa jest faktycznym i niezbędnym oświadczeniem o wzajemnym zrozumieniu stron, odnoszącym się do przedmiotu niniejszej Umowy, oraz że wszystkie zrzeczenia się i modyfikacje muszą być sporządzone na piśmie i podpisane przez obie strony, chyba że w niniejszym dokumencie określono inaczej. Żadne ustne wyjątki ani umowy nie będą honorowane z żadnym przedstawicielem SMSwords. Żadne opóźnienie lub zaniechanie przez SMSwords w wykonywaniu jakichkolwiek praw lub środków prawnych wynikających z niniejszej Umowy lub istniejących na mocy prawa lub słuszności nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa lub środka naprawczego.
 • W wyniku Umowy nie powstaje żadna agencja, spółka partnerska, spółka joint venture ani zatrudnienie, a Ty nie masz żadnych uprawnień do wiązać słowa SMS pod jakimkolwiek względem.
 • W jakimkolwiek działaniu lub postępowaniu z Tobą w celu wyegzekwowania praw SMSwords wynikających z Umowy, zgadzasz się, że SMSwords będzie uprawniona do odzyskania swoich kosztów i honorariów prawniczych .
 • Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu DELAWARE w Stanach Zjednoczonych, bez względu na jego normy kolizyjne.
 • SMSwords, według własnego uznania i w dowolnym momencie, może natychmiast zablokować dostęp do usługi bez zwrotu pieniędzy, jeśli SMSwords uzna, że ​​naruszyłeś którykolwiek z zasady wymienione powyżej lub gdziekolwiek indziej w niniejszej Umowie.

UWAGA: Użytkownicy SMSwords API (przez programistów) w równym stopniu podlegają każdemu aspektowi niniejszych Warunków użytkowania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące Warunków użytkowania, możesz kliknąć tutaj, aby się z nami skontaktować.


Zwiększ swoją sprzedaż z SMSwords!

Rozpocznij Teraz