Gebruiksvoorwaarden

Overzicht

Deze website wordt beheerd door SMSWORDS LLC. Op de hele site verwijzen de termen "SMSwords", "wij", "ons" en "onze" naar SMSWORDS LLC. SMSWORDS LLC biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

De algemene voorwaarden op deze pagina zijn gelijkelijk van toepassing op zowel gebruikers van de standaard SMSwords-service als ontwikkelaars die Application Programming Interface ("API") gebruiken.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. ER KUNNEN WIJZIGINGEN ZIJN GEMAAKT SINDS UW LAATSTE BEZOEK AAN DEZE WEBSITE. DOOR DEZE DIENST TE GEBRUIKEN (OOK "WEBSITE" genoemd), VIA ONZE WEBSITE OF VIA EEN API, GEEFT U AAN DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGRIJPT EN AKKOORD GAAT. ALS U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, STA DAN ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK VAN DEZE DIENST OP. U GAAT ERMEE AKKOORD DIT BELEID OP TE NEMEN IN UW EIGEN PRODUCTEN DIE KUNNEN WORDEN AFGELEID VAN SMSwords-DIENSTEN EN BELEID DAARAAN EN ZORG ERVOOR DAT UW KLANTEN ZICH AAN DEZE VOORWAARDEN HOUDEN.

SMSwords behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te wijzigen door ze op de website van SMSwords te plaatsen. U moet deze pagina bezoeken om de huidige gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken. Als u de service blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen volledig accepteert.

U gaat akkoord met het Privacybeleid beschreven op de eigen pagina en gaat ermee akkoord iedereen die uw account gebruikt af te dwingen zich te houden aan op toestemming gebaseerde marketingpraktijken met inachtneming van het Privacybeleid beschreven op de eigen pagina en zoals vereist door de wet. U stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen en juridische gevolgen te aanvaarden van elke actie die wordt ondernomen door iemand die uw account gebruikt.

Beleid voor acceptabel gebruik

U gaat akkoord met het Privacybeleid dat op de bijbehorende pagina wordt beschreven en stemt ermee in om iedereen die uw account gebruikt te dwingen zich te houden aan op toestemming gebaseerde marketingpraktijken met inachtneming van het Privacybeleid beschreven op de eigen pagina en zoals vereist door de wet. U stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen en juridische gevolgen te aanvaarden van elke actie die wordt ondernomen door iemand die uw account gebruikt.

SMSwords kan, naar eigen goeddunken, bepalen of u dit beleid voor acceptabel gebruik schendt. Haar diensten mogen alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten. Het is verboden om de services op een illegale, beledigende of andere manier te gebruiken die het gebruik en genot van de services door anderen verstoort of vermindert.

De volgende lijst geeft voorbeelden van illegaal, beledigend, storend of anderszins onaanvaardbaar of ongepast gebruik van de services. Deze lijst wordt als voorbeeld gegeven en mag niet als volledig worden beschouwd.

 • Een nadelige invloed op de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of stabiliteit van de diensten van SMSwords.
 • Het al dan niet opzettelijk starten of faciliteren van een denial-of-service-aanval op een van de services van SMSwords.
 • Poging om een ​​beveiligingsmechanisme op een van de services te omzeilen of te breken of de services op een andere manier te gebruiken die een beveiligings- of servicerisico vormt voor SMSwords , aan een gebruiker van onze diensten, of aan een van onze of hun respectievelijke klanten.
 • Testen of reverse-engineering van de services om beperkingen, kwetsbaarheden te vinden of filtermogelijkheden te omzeilen.
 • Het gebruik van de diensten op een manier die SMSwords of een derde partij kan blootstellen aan aansprakelijkheid, schade of gevaar.
 • De services gebruiken op een manier die in strijd is met het toepasselijke beleid of de vereisten van derden die SMSwords aan de klant heeft gecommuniceerd.
 • De services gebruiken op een manier die in strijd is met de richtlijnen van de Mobile Marketing Association en/of best practices, richtlijnen van providers of andere industrienormen. li>
 • Oplichting met uw account.
 • Het gebruik van een van de eigendommen van SMSwords of het handelsmerk of copyright van SMSwords anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze overeenkomst.
 • Het verzenden van materiaal dat mogelijk inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten of publiciteits- of het anderszins schenden, schenden of verduisteren van de rechten van een derde partij.
 • De services gebruiken in verband met intimiderende sms-berichten (commercieel of anderszins).
 • Het aanbieden van nooddiensten aan gebruikers. "Hulpdiensten" betekent diensten waarmee een gebruiker verbinding kan maken met het personeel van de noodhulpdiensten of de openbare-veiligheidsposten.
 • Het promoten van of deelnemen aan illegale activiteiten.
 • Het deelnemen aan activiteiten of het via de services verzenden van informatie die lasterlijk of lasterlijk of anderszins kwaadaardig of schadelijk kan zijn voor een persoon of entiteit, of op discriminatie gebaseerd kan zijn op ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Een valse identiteit of vervalste header/afzender-ID creëren of anderszins proberen anderen te misleiden over de identiteit van de afzender of de oorsprong van een bericht met uw account.
 • Het verzenden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere kwaadaardige, schadelijke of schadelijke programma's bevat.
 • Het schenden of vergemakkelijken van de schending van Amerikaanse of buitenlandse wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens of software.
 • Het verstoren of verstoren van netwerken die zijn verbonden met de diensten of het schenden van de regelgeving, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken.
 • Het gebruik van de services, of een onderdeel van de services, op een manier die niet is toegestaan ​​door SMSwords.

Beleid inzake antispamgebruik

SMSwords kan, naar eigen goeddunken, bepalen of u dit antispambeleid schendt. Haar diensten mogen alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt en mogen niet worden gebruikt voor spamactiviteiten. Het gebruik van de services op een spam, beledigende of andere manier die het gebruik en genot van de services door anderen verstoort of vermindert, is verboden.

 • Elk account dat SMSwords voor spam gebruikt, wordt zonder kennisgeving opgeschort. Als u overtreders kent of vermoedt, neem dan onmiddellijk contact met ons op door hier te klikken. Gebruikt en ongebruikt tegoed voor mobiele advertenties wordt niet terugbetaald.

Garantiedisclaimer

SMSWORDS BIEDT HAAR SERVICE EN ALLE GERELATEERDE INHOUD EN MATERIAAL OP EEN "AS IS"-BASIS. SMSWORDS EN HAAR LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES VAN ENIGE VORM, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS. BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERBODEN, WIJST SMSWORDS ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, NIET-INBREUK VAN HANDEL OF GEBRUIK VAN HANDEL. SMSWORDS GARANDEERT NIET DAT HAAR DIENSTEN OF WEBSITE FUNCTIONEREN ZOALS BESCHREVEN, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, OF VRIJ VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN. HOEWEL SMSWORDS NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE DIENST- OF WEBSITE-ONDERBREKINGEN, ZAL SMSWORDS PROBEREN HET VERKEER VIA EEN ANDERE ROUTE TE ROUTEREN ALS DE PRIMAIRE ROUTE TECHNISCHE MOEILIJKHEDEN ONDERGAAT. GEEN ADVIES OF INFORMATIE DIE U VAN ONS OF VAN ENIGE DERDE VIA DE DIENSTEN VERKRIJGT, ZAL ENIGE GARANTIE MAKEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.

Schadeloosstelling

U stemt er hierbij mee in SMSwords en haar zakelijke of technologiepartners, onderliggende technologiemakers, externe leveranciers, operators en providers, licentiegevers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en onschadelijk te houden. , distributeurs, wederverkopers, gelieerde ondernemingen en agenten van en tegen alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, schikkingen en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, kosten en redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of in verband met een claim of actie zoals (i) elke handeling of nalatigheid die, indien waar, een schending van deze Overeenkomst zou vormen, (ii) uw gebruik van de service van SMSwords op een manier die niet is toegestaan ​​door deze Voorwaarden, en/of in strijd met de toepasselijke beperkingen hierin , en/of toepasselijke wetgeving, (iii) enige privacyschending of spam waarvan wordt beweerd dat deze door u is begaan of verzonden door uw gebruik van de service, of (iv) anderszins voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de service. Bovendien erkent u en stemt u ermee in dat SMSwords het recht heeft om alle schade te vorderen en te verhalen die door u is veroorzaakt wanneer u de dienst gebruikt voor onwettige doeleinden, op een onwettige manier, op een manier die in strijd is met de privacy, acceptabel gebruik, import, en/of anti-spambeleid, en/of op een manier die niet in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, en dat dergelijke schade, zonder beperking, directe, indirecte, speciale, incidentele schade, dekkings-, afhankelijkheids- en/of gevolgschade kan omvatten. De voorwaarden van deze sectie blijven van kracht na beëindiging van uw relatie met SMSwords.

Beëindiging

U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door de klantenservice van SMSwords hiervan op de hoogte te stellen. Gebrek aan activiteit in uw account betekent niet automatisch dat uw account wordt beëindigd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat SMSwords u geen gebruikt tegoed voor mobiele advertenties zal terugbetalen.

SMSwords kan deze Overeenkomst of de service beëindigen, uw account deactiveren of uw account deactiveren in elk geval op elk moment met of zonder reden, en met of zonder kennisgeving. SMSwords is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij vanwege een dergelijke beëindiging of actie. Als uw account niet is geannuleerd en gedurende ten minste 90 dagen als inactief is geclassificeerd door SMSwords, heeft SMSwords het recht om al uw accountgegevens permanent te verwijderen zonder de mogelijkheid om dergelijke gegevens naar eigen goeddunken te herstellen.

Verboden inhoud

In aanvulling op en zonder beperking van het beleid voor acceptabel gebruik, verbiedt SMSwords het gebruik van de service op elke manier die en door elk bedrijf, persoon of entiteit die:

 • Gebruikt seksuele of pornografische inhoud.
 • Maakt gebruik van gokinhoud.
 • Biedt, verkoopt of biedt aan om de volgende producten/inhoud of diensten te verkopen die daarmee verband houden: pornografie of illegaal pornografische seksuele producten (zoals tijdschriften, video en software), escortservices, illegale goederen, illegale drugs, illegale drugssmokkel, illegale computerprogramma's of instructies voor het samenstellen of anderszins maken van bommen of andere wapens, of tabaksproducten.
 • Verkoopt of promoot producten of diensten die onwettig zijn op de locatie waar de inhoud wordt geplaatst of ontvangen.
 • Neemt deel aan lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende activiteiten.
 • Alle inhoud plaatst die geweld tegen regeringen, organisaties, groepen of individuen aanmoedigt, promoot of anderszins aanmoedigt of die instructies, informatie of hulp biedt bij het veroorzaken van of het plegen van dergelijk geweld.

Beperkte inhoud

In aanvulling op en zonder beperking van het beleid voor acceptabel gebruik, beperkt SMSwords het gebruik van de service op elke manier en door elk bedrijf, persoon of entiteit die:

 • Illegale activiteiten promoten of uitvoeren (bijvoorbeeld illegale drugs, phishing, terrorisme, criminele activiteiten, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven)
 • Promoot illegale verkoop van alcohol, tabak of wapens.
 • Pornografische of obscene inhoud
 • Expliciet gewelddadige inhoud
 • Lasterlijke of profane inhoud
 • Discriminerende inhoud of inhoud die "haatdragende taal" bevat, of deze nu gericht is op een individu of een groep, en is gebaseerd op ras, geslacht, geloofsovertuiging, nationaal afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of taal van een dergelijke persoon of groep;
 • Inhoud bevat virussen, wormen, beschadigde bestanden, scheuren of andere materialen die bedoeld zijn om software, hardware of beveiligingsmaatregelen van een van beide partijen, een gebruiker of een andere derde partij.

Erkenningen

Onder voorbehoud van de voorwaarden die in de rest van deze Overeenkomst worden vermeld, erkent u hierbij en gaat u ermee akkoord dat:

 • De dienst mag alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt.
 • U erkent dat het gebruik van bepaalde functies mogelijk niet is toegestaan ​​volgens de wetten van alle rechtsgebieden, en erkent en stemt er verder mee in dat u de enige juridische controle heeft , verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de naleving van dergelijke wetten.
 • Als een bepaling van de Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Overeenkomst zal anders volledig van kracht blijven.
 • SMSwords en u gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst een feitelijke en noodzakelijke verklaring is van wederzijds begrip van de partijen, met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, en dat alle vrijstellingen en wijzigingen schriftelijk moeten worden ondertekend door beide partijen, tenzij hierin anders is bepaald. Geen enkele mondelinge uitzondering of overeenkomst zal worden nagekomen met een SMSwords-vertegenwoordiger. Geen enkele vertraging of nalatigheid door SMSwords bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst of bestaand bij wet of billijkheid zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel.
 • Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband gecreëerd als gevolg van de Overeenkomst, en u hebt geen enkele bevoegdheid om bind SMS-woorden in welk opzicht dan ook.
 • In elke actie of procedure met u om de rechten van SMSwords onder de Overeenkomst af te dwingen, gaat u ermee akkoord dat SMSwords het recht heeft om haar kosten en advocatenhonoraria terug te vorderen .
 • Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat DELAWARE, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met conflicterende wetten.
 • SMSwords kan naar eigen goeddunken en op elk moment uw toegang tot de service onmiddellijk uitschakelen zonder restitutie als SMSwords van mening is dat u een van de het hierboven genoemde beleid of ergens anders in deze Overeenkomst.

OPMERKING: Gebruikers van de SMSwords API (door softwareontwikkelaars) zijn onderworpen aan elk aspect van deze Gebruiksvoorwaarden.

Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft over de gebruiksvoorwaarden, kunt u hier klikken om contact met ons op te nemen.


Verhoog uw verkoop met SMSwords!

Begin Nu